הם עומדים לנצח.


#1

׳הם׳ is ‘they’, not ‘you’, which implies that the translation is clearly wrong.