Tom będzie wyczerpany.(Sentence Note)


#1
  • wyczerpany (adj) = exhausted, used up
  • wyczerpać (-pię -piesz) (pf), (impf) wyczerpywać (-puję -jesz) to exhaust, use up. + się = to become used up