To nie krew. To tylko czerwona farba.(Sentence Note)


#1
  • farba (f noun) farbie = paint, color, dye