To doprawdy straszne. (Sentence Note)


#1
  • doprawdy av = really, honestly