Pomiędzy braćmi jest silna więź. (Sentence Note)


#1
  • więź f.noun = connection, tie, bond