Nawet gdyby wszyscy inni, ja i tak nie. (Sentence Note)


#1

ja i tak nie = phrase = I will not / I did not