Dziwna choroba zaatakowała miasto.


#1

Correction

A strange disease attacked the town